پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی (RJICC) - داور - داوران