پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی (RJICC) - واژه نامه اختصاصی