راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان برای آماده‌سازی مقاله به منظور درج در دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ فرهنگ و تمدن اسلامی

 

نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله برای مجله، ابتدااز مراعات موازین آتی‌الذکر اطمینان حاصل کنند. زیرا به کار نبستن هر یک از موارد مذکور، موجب حذف مقاله از فرایند ارزیابی می‌شود.

 

الف: به لحاظ محتوا

1. در پیوند با عنوان و موضوعات محوری نشریه باشد؛

2. علمی – پژوهشی حاصل مطالعات، تجربه‎ها و پژوهش‎های نویسنده / نویسندگان باشد؛

3. قبلاً در جای دیگری چاپ نشده و برای سایر نشریات (داخلی و خارجی) نیز ارسال نشده باشد و لازم است که تا سه ماه پس از ارسال مقاله برای دفتر نشریۀ حاضر، از ارسال آن به نشریات دیگر خودداری شود. نقض هریک از این موارد موجب رد مقاله و حتی مردودی سایر مقالات از نویسنده / نویسندگان و در ضمن باعث پیگیری قانونی می‌شود.

 

ب. به لحاظ صورت و ظاهر

1. درج ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله در کنار عنوان فارسی؛

2. ذیل عنوان مقاله، این اطلاعات بیاید: نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبۀ علمی (دانشجو، مربی، استادیار، دانشیار یا استاد)، رشتۀ تحصیلی یا گروه علمی، محل اشتغال (وابستگی سازمانی) یا محل تحصیل یا اخذ مدرک دانشگاهی، رایانامۀ نویسنده، نشانی پستی و شمارۀ تلفن (ترجیحاً تلفن همراه) چنانچه مقاله بیش از یک نویسنده دارد این اطلاعات برای همۀ آنان درج و نویسنده مسئول در پانوشت مشخص شود؛

3. پس از مشخصات نویسنده / نویسندگان، چکیده‎ شامل 200 واژه آورده شود؛

4. سپس واژگان کلیدی، شامل 5 تا 7، بیاید؛

5. پس از آن، شمارۀ طبقه‌بندی مقاله[*] مشتمل بر یک حرف و یک یا دو عدد ذکر شود؛

6. ترجمۀ انگلیسی اطلاعات بندهای 2 تا 5 نیز مورد نیاز است که باید در صفحه‌ای جداگانه (صفحۀ دوم) نگارش یابد؛

7. درج مقدمه و نتیجه‌گیری الزامی است؛

8. عناوین فرعی مقاله به ترتیب اهمیت و با اعداد، ارزش‌گذاری شود؛

9. در ارجاع‌های درون متنی، اسامی نویسندگان خارجی به فارسی آوانگاری، و به همراه تاریخ انتشار مطلب در متن و معادل انگلیسی نام‌ها نیز در پی‌نوشت آورده شود. به این ترتیب که فی‌المثل در متن، رومر (1998) و در پی‌نوشت Romer بیاید؛

10. همچنین صورت فارسی اعلام نامشهور و اصطلاحات تخصصی در متن، و معادل انگلیسی آنها در پی‌نوشت آورده شود؛

11. متن فارسی مقاله با قلم « بی لوتوس 13» مطالب انگلیسی با قلم « تایم نیو رومن 5ر10»، و فاصلۀ سطرها 92ر0 باشد و فاصله مجازی نیز باید رعایت شود. حاشیه‎‌های راست، چپ، بالایی، و پایینی صفحات نیز به ترتیب 5ر4، 5ر4، 6ر5، و 6ر5 تعریف گردد؛

12. ابعاد جدول‌ها، نمودارها، تصاویر و نظایر آن مطابق با ابعاد متن نشریه(12×18 سانتی‌متر مربع)باشد و توضیحات جداول در بالای آنها و شروح نمودارها در پایین آنها بیاید؛

13. اعداد داخل متن‌ها و جداول، فارسی و روابط ریاضی(فرمول‌ها) در محیط فرمول‌چین ( با استفاده از نسخۀ 3 ) تحریر، و در این موارد از آوردن تصویر روابط و جداول، اجتناب شود. همچنین تصاویر واضح و مشخص و سیاه و سفید باشد؛

14. فهرست اسامی و مشخصات منابع، البته مآخذ مورد استناد در مقاله، مطابق الگوی آتی با ذکر شماره و به ترتیب حروف الفبا بیاید؛

الف. برای کتاب تألیفی به قلم یک نویسنده: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر؛

ب. برای کتاب تألیفی به قلم چند نویسنده: اولین نام خانوادگی ، اولین نام، ... و در منابع انگلیسی آخرین نام خانوادگی، آخرین نام (تاریخ نشر). نام کتاب. محل انتشار: ناشر؛

ج. برای کتاب ترجمه‌ای: نام خانوادگی، نام مؤلف (تاریخ ترجمه). نامکتاب (ایتالیک) به‌فارسی (مترجم: نام ونام خانوادگی مترجم). محل انتشار: ناشر(تاریخ تالیف)؛

د. برای مقاله به قلم یک نویسنده: نام خانوادگی، نام (تاریخ نشر). «عنوان مقاله». نام مجله (ایتالیک)، شمارۀ انتشار، شمارۀ صفحات؛

ﻫ. مقاله به قلم چند نویسنده: اولین نام خانوادگی، اولین نام، ... و در منابع انگلیسی: آخرین نام خانوادگی، آخرین نام (تاریخ نشر). «عنوان مقاله».  نام مجله (ایتالیک)، شمارۀ انتشار، شمارۀ صفحات.

15. مقالۀ نهایی باید به لحاظ صفحه‌آرایی کاملاً با شاکلۀ مقالات مجله مطابق باشد؛

16. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به تارنمای http://jnet.ihcs.ac.irمراجعه شود.

 

ج. فرایند پذیرش مقاله برای چاپ در دو فصلنامه

مقالۀ دریافتی را ابتدا سردبیر بررسی می‌کند و در صورت مقبول بودن اولیه، به منظور تعیین داوران، در دستور کار هیأت تحریریه قرار می‌گیرد. سپس هیأت، خود می‌تواند مقاله را رأساً ارزیابی و آن را قبول یا رد کند که در صورت تأیید ثانوی، دو داور برای ارزیابی دقیق و نهایی مقاله برمی‌گزیند. در صورت تعارض آرای داوران، مقاله توسط داور سوم ارزیابی می‌شود. اما مع‌الوصف، پذیرش نهایی مقاله منوط به‌موافقت قطعی هیأت تحریریه است.

 

د. شیوۀ ارسال مقاله

خواهشمند است مقاله‎ تنها در سامانۀ نشریه به نشانی  http://jnet.ihcs.ac.irبارگذاری شود و برای این کار لازم است که ابتدا در این سامانه نام  سپس با کمک راهنمای موجود در تارنما، مقاله بارگذاری گردد. تأکید می‌شود که به هیچ یک از مقالات که از طرق دیگر ارسال شود، عنایتی نخواهد شد.

 

 [*] . JEL Classification Codes