پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی (RJICC) - اهداف و چشم انداز