درباره نشریه

درباره نشریه

دو فصلنامۀ پژوهشنامۀ فرهنگ و تمدن اسلامیدر تداوم دورۀ جدید انتشار خود در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر می‌شود و دسترسی به مقالات آن آزاد است.

انتشار نتایج پژوهش­ها و مطالعات نظری و کاربردی پژوهشگران محترم در ابعاد مختلف علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی، فلسفه؛ عرفان؛ فقه و اصول؛ کلام؛ تاریخ فلسفۀ علوم؛ جامعه شناسی؛ تاریخ و جغرافیا؛ حقوق؛ هنر و ادبیات؛ و علوم سیاسی در این محورها مورد نظر مجلّه است.