پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی (RJICC) - درباره نشریه