دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1365، صفحه 1-170 
6. منطق ارسطو نزد متکلمان اسلامی

صفحه 42-59

ابراهیم مدکور؛ مترجم: محمد خوانساری


8. جام گیتی نما

صفحه 93-112

قاضی کمال الدین میرحسین میبدی؛ مصحح: عبدالله نورانی


9. رسالة المراتب الخمس

صفحه 113-126

محمد هاشم بن اشکوری؛ تحقیق: صلاح الصاوی