تبیین مفهوم تمدن اسلامی با تکیه بر قرآن و روایات و ارائه‌ی الگوی شفاف سازی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

تمدن اسلامی و شکوفایی آن در عصر حاضر، از موضوعات مهم جامعة اسلامی است. بدون شک آموزه‌ها و روایات اهل بیت G همان‌گونه که در تثبیت پایه‌های تمدن اسلامی نقش داشته‌اند امروز نیز می‌تواند در شکوفایی آن نقش مهمی ایفا کنند. بنابراین پیش از تحلیل نقش آموزه‌های اسلامی در شکوفایی تمدن جدید اسلامی باید این مسئله را بررسی کرد که تمدن اسلامی از منظر قرآن و روایات به چه معناست. نوشتار حاضر با روشی توصیفی‌-‌تحلیلی مفهوم تمدن اسلامی تبیین می‌کند. بر اساس یافته‌های این مقاله قرآن کریم و آموزه‌های روایی شیعه، تمدن اسلامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانسته‌اند که بر پایة توحید و یکتاپرستی و گزاره‌های مرتبط با آن استوار است. البته باید دانست که شکوفایی تمدن اسلامی مرهون رشد و توسعة سه عامل فرهنگ، قدرت، و ثروت است. اسلام با تأکیدی که بر روح و جوهرة تمدن اسلامی دارد با تربیت افراد نخبه و کارآمد در این حوزه و حاکمیت اخلاق بر تمام نظام‌ها و خرده نظام‌های جامعه، در شکوفایی تمدن جدید اسلامی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها