پژوهشنامه فرهنگ و تمدن اسلامی (RJICC) - مقالات آماده انتشار