نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطة نص و عقل در گفتمان کلامی قاضی ابوبکر باقلانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فهمیه داوری؛ غلامرضا ذکیانی