نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطة شعر و نقاشی در نقاشی‌های مکتب سقاخانه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

زینب صفریان؛ مهدی محمدزاده